Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Do. You.

 

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Do. You. en de opdrachtgever.

2. Indien schriftelijk overeengekomen kan afgeweken worden van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

3. De door Do. You. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgave van Do. You. zijn vrijblijvend.

2. Voor opdrachten tot € 200,00 (excl. 21% BTW) geldt een mondelinge toezegging als overeenkomst.

3. Voor opdrachten vanaf € 200,00 (excl. 21% BTW) wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan met prijsopgaves vooraf.

4. Overeenkomsten kunnen schriftelijk of per e-mail worden aangegaan en hierbij is e-mailverkeer gelijkwaardig aan schriftelijke overeenkomsten.

5. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Do. You. gerechtigd het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het werven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (fonts, logo’s, software, foto’s, compositie, huisstijl elementen etc.) dat op verzoek van de opdrachtgever wordt gebruikt voor marketing- en communicatie doeleinden.

7. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van vier weken en zijn voor beide partijen vrijblijvend.

8. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 3: Uitvoering van de werkzaamheden

1. De opdrachtgever levert tijdig alle informatie aan die voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden vereist is.

2. Do. You. is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door een gebrek aan of in door de opdrachtgever gegeven informatie.

3. Do. You. mag indien nodig derden inschakelen om werkzaamheden te verrichten.

4. Wanneer samengewerkt wordt met derden op verzoek van opdrachtgever, is Do. You. niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden of diensten van deze derden.

5. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per post, fax, e-mail e.d..

Artikel 4: Facturatie en betaling

1. Do. You. is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen te betalen.

3. Bij niet-betaling, dan wel niet volledige en/of niet tijdige betaling, is opdrachtgever onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en derhalve van rechtswege in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

4. In geval van buitengerechtelijke (incasso)kosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 3.000,0 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 150,-.

Artikel 5: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6: Einde van de overeenkomst

1. Indien door de klant de opdracht zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging wordt beëindigd, brengt Do. You. de gewerkte uren in rekening.

2. Na betaling van openstaande facturen worden op verzoek lopende projecten overgedragen aan de opdrachtgever of aan derden.

3. Indien Do. You. door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren, brengt Do. You. dit deel van de opdracht niet in rekening.

4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever of Do. You, gaat Do. You. in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Do. You. extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Do. You. is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance, schuldsanering, liquidatie of overlijden van opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan dan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. Do. You. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Do. You. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. De opdrachtgever vrijwaart Do. You. tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Do. You. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De competente rechter in de vestigingsplaats van Do. You. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

© 2018 by Do. You. | Alle rechten voorbehouden. | Kvk nummer: 70778728 | Algemene voorwaarden

  • LinkedIn Emel Koç
  • Instagram Emelxspk
  • LinkedIn Emel Koç
  • Instagram Do. You.